Search
  • Coral Maipaz Zohar

פרויקט בעבודה: חממה טכנולוגית


בביה''ס יסודי ''יובלי הנגב''

הפרויקט הינו חלק מפרויקט מרחבי למידה חדשניים M21: תכנית לקידום מרחבי למידה חדשניים עבור מוסדות חינוך ומורים יזמים מובילי פדגוגיה חדשנית. התכנית נועדה לאפשר חשיבה מחודשת על מרחב למידה בכיתת אם ומחוצה לה, כחלק מהתפישה הפדגוגית, בהתאם לאסטרטגיות ופרקטיקות הוראה חדשניות, המזמנות ומעצימות תהליכים חוויית למידה ייחודיים

כנס מרחבי למידה של בית ונוי- הבית שלך לעולם העיצוב והאדריכלות

אדריכלות: יונתן מצרי פנג שואי יוצר מציאות: קורל מיפז זהר


27 views0 comments

Recent Posts

See All